how to cite degree thesis apa krispy kreme case study financial analysis